Avomuotoinen perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan erityisesti perheen kotona tehtävää perhetyötä, kuten perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua tai tukea sekä opastusta erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyössä voidaan järjestää lapselle hyvinvointia tukevaa toimintaa, kuten tukea harrastuksissa ja vuorovaikutustilanteissa. Koulunkäynnin tukeminen on usein osana perhetyötä. Perhetyö on aina tavoitteellista työskentelyä ja tavoitteet asetetaan yhdessä perheen kanssa. Tavoitteet liittyvät esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen ja lasten kasvatuksessa ohjaamiseen. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä voidaan tehdä ehkäisevänä tai korjaavana.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminnan tehtävänä on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Palvelua toteutetaan asiakassuunnitelman tavoitteiden mukaan. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on ensisijaisesti lapsen tai nuoren kanssa tapahtuvaa tavoitteellista työskentelyä heidän omassa elinympäristössään. Tukihenkilö voi toimia myös koko perheen tai perheen aikuisen tukena. Lapsen tai nuoren kanssa työskentelyn lisäksi ammatillinen tukihenkilötyö on työskentelyä myös koko perheen ja lähiverkoston kanssa. Työskentely tapahtuu asiakkaan luontaisessa ympäristössä, kuten kotona tai harrastuksissa.

Asiakkaat

Perhetyön asiakkaita ovat lapsiperheet, joilla on tuen tarvetta lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyen. Tuen tarpeet voivat liittyä moninaisiin lapsen, perheen tai lähipiirin elämäntilanteisiin. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, eikä vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Ammatillisen tukihenkilötoiminnan asiakkaina on esimerkiksi lapsia tai nuoria, joilla on sosiaalisia tai psyykkisiä tuen tarpeita, kouluvaikeuksia tai aikuisen mallin puuttumista. Asiakkaina on myös lapsia tai nuoria, jotka ovat kotiutumassa tai kotiutuneet sijaishuollosta perheen kotiin tai itsenäiseen taikka tukiasumiseen.

Yhteistyö

Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen ja avoin vuorovaikutus luovat hyvän pohjan työn onnistumiselle.  Asiakasta kunnioitetaan ja arvostetaan. Palvelun lopputulokseen vaikuttaa asiakkaan sitoutuminen tapaamisiin työskentelyn aikana. Tavoitteena on aina perheen ja asiakkaan voimaantuminen ja arjen sujuvuus. Yhteistyötä tehdään tiiviisti neuvolan, päivähoidon, koulujen, harrastusryhmien, järjestöjen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sukulaiset ja läheisverkosto ovat myös tärkeässä osassa.  Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta sekä arviointi ovat osana työskentelyä.  Säännölliset palaverit, puhelinyhteys ja erilaiset viestiyhteydet ovat osana työtä.  Asiakkaan tarvitessa tukea eri tahojen kanssa toimimisessa, kuten neuvolakäynneillä, voidaan tarvittaessa olla mukana näissä tilanteissa.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja kokemuksen omaavista ammattitaitoisista työntekijöistä. Tarvittaessa perhetyötä toteutetaan työparityöskentelynä.

Yhteystiedot:

Mäntyrinteen lastensuojeluyksikkö

Petäjäsuvannontie 3 D

91950 Temmes

Tiedustelut:

Merja Isomaa

p. 044 5767 006

Avopalveluiden Oulun toimipiste:

Minna Heikkilä: p. 044 5767 017

Petri Palojärvi p. 044 5767 041

Scroll to Top